Participatie

Er is een uitgebreid participatietraject doorlopen om zoveel mogelijk inwoners, ondernemers, stakeholders en ketenpartners bij het opstellen van de ontwerp omgevingsvisie te betrekken. In de eerste fase (dromen) hebben ruim 800 geïnteresseerden input geleverd. In de daarop volgende fasen hebben we verschillende werksessies georganiseerd voor ketenpartners en maatschappelijke stakeholders. Inwoners konden digitaal via swipocratie reageren op stellingen. Tijdens gemeentehuiskamergesprekken zijn we met inwoners in gesprek gegaan over de verschillende scenario‚Äôs.  Nu is de ontwerp omgevingsvisie af. Hier kon iedere belanghebbende op reageren.


Zienswijze indienen

Iedere belanghebbende kon van 22 januari tot en met 4 maart 2024 een zienswijze indienen. 

 
Inloopmomenten

We organiseerden twee inloopmomenten waar geïnteresseerden vragen konden stellen. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden. De inloopmomenten waren op 5 februari en 27 februari in Boxtel.


Vervolgprocedure

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen en adviezen verwerkt in een Nota van Zienswijzen. In deze Nota wordt aangegeven of en in hoeverre deze zienswijzen tot wijzigingen hebben geleid. Naar verwachting leggen we de omgevingsvisie samen met de Omgevingseffectrapportage in september 2024 aan de gemeenteraad voor ter vaststelling. Deze definitieve besluitvorming over de omgevingsvisie en de omgevingseffectrapportage wordt ook weer bekendgemaakt, maar daarop is geen beroep/bezwaar mogelijk.