Omgevingseffectrapport (OER)

Het milieueffectrapport

Nieuw beleid uit de omgevingsvisie kan leiden tot belangrijke veranderingen. Als dat zo is, dan is het in Nederland verplicht om het beleid uit de omgevingsvisie te toetsen door middel van een milieueffectrapport. Omdat de omgevingsvisie over de hele leefomgeving gaat, wordt in het milieueffectrapport ook gekeken naar de hele leefomgeving. Het milieueffectrapport bij een omgevingsvisie wordt een omgevingseffectrapport (OER) genoemd.

Als er problemen kunnen optreden, dan laat het OER zien waar en hoe erg die zijn. Deze informatie kan de gemeente gebruiken bij het schrijven van ambities of bij het maken van keuzes voor nieuw beleid. Als de gemeente vindt dat problemen of ambities nog niet genoeg worden behandeld, dan kan zij ervoor kiezen om het nieuwe beleid verder aan te vullen. Ook kan ervoor gekozen worden om goede dingen nog beter te maken. Als er gevolgen zijn van nieuw beleid, dan kan de gemeente zien wat kan helpen om problemen weg te nemen of te verminderen. Ook laat het OER zien of ambities gehaald kunnen worden. Van het uiteindelijk gekozen nieuwe beleid laat het OER zien wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving en voor het behalen van ambities.

Het OER bestaat uit acht stappen:
Stap 1: Het maken van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
Stap 2: Het maken van een definitieve beoordelingsvoorwaarden
Stap 3: Het omschrijven van de leefomgeving nu en in de toekomst
Stap 4: Het maken van een ‘rad van de leefomgeving’ (Een afbeelding die voor alle beoordelingsaspecten laat zien hoe de leefomgeving er nu en in de toekomst zonder omgevingsvisie uitziet).
Stap 5: De kansen en risico’s van nieuw beleid in beeld brengen
Stap 6: De botsproeven
Stap 7: Het doel en het bereik
Stap 8: Beoordeling en nagesprek

Op dit moment zijn we bezig met stap 1 van het OER: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het OER wordt tegelijkertijd met de omgevingsvisie gemaakt en moet daarom net als de omgevingsvisie in 2023 klaar zijn.

OER en MER

Een OER is een variant op de wettelijke verplichte milieu-effectrapportage of: MER. In een MER worden de milieueffecten onderzocht. Een OER kijkt ook naar andere effecten op de omgeving, zoals gezondheid en economie. Het OER heeft als doel om op een objectieve manier de gevolgen van een plan voor de leefomgeving in beeld te brengen. Het OER is voor de omgevingsvisie een hulpmiddel om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken.